Product was successfully added to your shopping cart.

Savo Original tekutý dezinfekčný prípravok 1,2 l

Rýchly prehľad

Popis produktu
Pokyny na bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu: Zvyškové množstvá prípravku rozriediť veľkým množstvom vody a vyliať do odpadu, alebo odovzdať špecializovanej firme. Prázdne obaly po dôkladnom vypláchnutí dajte na recykláciu. Zákaz opakovaného použitia obalu! Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu.

Savo Original - účinný prípravok na dezinfekciu vody (bazény, studne) a povrchov. Spoľahlivo likviduje baktérie, vírusy, riasy a mikroskopické huby.

Dostupnosť: Skladom

2,53 €

Detaily

Popis produktu Pokyny na bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu: Zvyškové množstvá prípravku rozriediť veľkým množstvom vody a vyliať do odpadu, alebo odovzdať špecializovanej firme. Prázdne obaly po dôkladnom vypláchnutí dajte na recykláciu. Zákaz opakovaného použitia obalu! Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu.Savo Original - účinný prípravok na dezinfekciu vody (bazény, studne) a povrchov. Spoľahlivo likviduje baktérie, vírusy, riasy a mikroskopické huby. Parametre EAN: 8594005390157 Logá tretích strán Zelený bod Príprava a použitie Na čo všetko môžete tekutý dezinfekčný prípravok Savo Original použiť: Dezinfekcia podláh, kuchynského a hygienického náradia, sanitárnej keramiky. Použite roztok z 1 l prípravku Savo Original a 9 l vody. Doba pôsobenia 30 minút. Silné znečistenie najskôr mechanicky odstráňte. Hračky, predmety a plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, opláchnite po 30 min. pitnou vodou.Dezinfekcia pitnej vody v studniach: Dávkujte 40 ml (1 uzáver) prípravku Savo Original na 2 m³ pitnej vody. Dávku prípravku Savo Original najskôr premiešajte v 9 l vody (napr. vo vedre) a potom kropte vodnú hladinu studne. Po 30 min. je voda dezinfikovaná a súčasne dochádza k rozloženiu účinnej látky.Dezinfekcia vody v bazénoch: Savo Original možno použiť ako celosezónny mikrobicídny a protiporastový prípravok na prevádzku bazénov. Kúpať sa je možné po 30 minútach od aplikácie prípravku.Iniciačná dávka: Pre prvé zachlórovanie bazénu dávkujte 160 ml Savo Original na 3 m³ vody. Dávku najskôr rozmiešajte v 9 l vody (napr. vo vedre) a potom po častiach vlejte do bazéna.Udržiavacia dávka: Na bežnú dezinfekciu a udržanie správnej koncentrácie voľného chlóru v bazéne dávkujte 80 ml prípravku Savo Original na 3 m³ vody každé 2-3 dni. Pri dlhšie trvajúcich teplotách vzduchu nad 25 °C a trvalom slnečnom svite je vhodné aplikovať udržiavaciu dávku denne.Šoková dávka: Pri výskyte rias, dlhodobom horúcom počasí alebo zvýšenej prevádzke dávkujte jednorázovo 240 ml prípravku Savo Original na 3 m³ vody.Nepoužívajte na kovové a smaltované povrchy, tkaninu, kožu, drevo, gumu.1 uzáver = 40 ml.Savo Original má bezpečnostný uzáver. Stlačte na vyznačených bočných plochách a odskrutkujte. Skladovanie Chráňte pred teplom a slnečným svetlom (skladovacia teplota -10 až +25 °C). Krajina pôvodu Vyrobené v EU Vrátiť Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava tel.: 0850 123 850 infolinka@unilever.com www.unilever.com www.savo.eu Minimálna teplota °C -10 Maximálna teplota °C 25 Typ Pri izbovej teplote Vlastnosti Dezinfekcia vody a povrchov Hygiena + dezinfekcia Brutto hmotnosť 1159 Bezpečnostné upozornenie NebezpečenstvoSpôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Môže byť korozívna pre kovy. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zozbierajte uniknutý produkt. Obsahuje: chlórnan sodný, hydroxid sodný.Prvá pomoc: Pri nadýchaní odstrániť zdroj expozície, zaistiť postihnutému prívod čistého vzduchu, udržovať ho v pokoji (zabrániť fyzickej námahe vrátane chôdze). Tekutý prípravok s bieliacim účinkom.Registrácia v SR: bio/313/D/03/11/CCHLP. Jednotka (špecificky) Litre Dodatočný popis Vyrobené v EU Adresa distribútora Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava tel.: 0850 123 850 infolinka@unilever.com www.unilever.com Webová adresa www.unilever.com www.savo.eu žieravosť Nebezpečenstvo životné prostredie Nebezpečenstvo Typ Pri izbovej teplote Veľkosť balenia 1 Jednotka (voľný text) L Zloženie Účinná látka: chlórnan sodný 47 g/kg (4,7 %) Telefonická podpora 0850 123 850 E-mailová podpora infolinka@unilever.com Názov spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o. Ďalšie informácie Pokyny na bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu: Zvyškové množstvá prípravku rozriediť veľkým množstvom vody a vyliať do odpadu, alebo odovzdať špecializovanej firme. Prázdne obaly po dôkladnom vypláchnutí dajte na recykláciu. Zákaz opakovaného použitia obalu! Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu. Typ Plastová fľaša Označenie materiálu 2 - HDPE

  1. Napíše recenziu k tomuto produktu ako prvý

Napíšte vlastnú recenziu